ނިލަންދޫ ގަ ހުރި ހުރިހާ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތައް ކޮރަޕްޓް ވެފައި
އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހައިރާވެންޖެ އަންތަރީސް ވެއްޖެއެވެ. މުޅި މިރާއްޖެއިންވެސް ނިލަންދޫ އަށް 1 ވަނަ ލިބުނީ ތީ އެވެ. ޖަލީލުގެ ވެރިކަމަށް ހަމަ އައްސަރިބަހާ ސާބަސް ދެމެވެ.

ދާދި ފަހުން މޯލްޑިވްސް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ބޯރޑްގެ ތަހުގީގުގައި މުޅި ރާއްޖެއިންވެސް ހުރިހާ އޮފީހެއް ކޮރަޕްޓް ވެފައިކަމަށް އަރާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ނިލަންދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު އޮފީސް ތަކެވެ. ފ.އަތޮޅު އޮފީސް، ފ.ނިލަންދޫ އޮފީސް، ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު، އަދި ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް . މިއީ ދެރަވެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވިސްނަންވެއްޖެ ކަމެކެވެ.
ނިލަންދޫގައި ކޮރަޕްޓް ނުވާންވީ ކީއވެހެވެ.؟ އަތޮޅު އޮފީހުގަޔާއި ރަށު އޮފީހުގަވެސް ތިބީ ކޮރަޕްޓްވެފަ ތިބި މީހުންެވެ. ކޮރަޕްޓް ވީމައި ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދެވެނީ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ.
އަމްޖަދު އަލީ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއާއި ހަވާލުވެގެން އެތާގަ ލާރިތައް ބަޑުއަޅާލީމާ ވީ ކޮންކަމެއްހެއްޔެވެ. އިބްރާހިމް ޚަލީލު ރައްޔިތުންގެ ލާރިތައް ބަޑު އަޅާލީމަ ވީ ކޮންކަމެއްހެޔެވެ. ދޮންބޭބެ ލާރި ތައް ބަޑު އަޅާލީމާ ހަމަގައިމުވެސް ޕްރޮމޯޝަން ލިބިއްޖެއެވެ. ދެން އެސްޖެހި ރައްޒާގު ރ.ކ ކޮމިޓީގެ މީހަކަށް ވެގެން ހަމަ ލާރިތަކުން ފައިދާ ނަގަނީއެވެ. ހުއްޓުވޭނެ މީހަކު ނެތީހެވެ . މިކަމަށް ހައްލެއްގެނެވޭނެ ބަޔަކު ނިލަންދޫ ވެރިކަމުގައެއް މިވަގުތު ނެތެވެ.
ރައްޔިތުންނޭވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށްވެސް ލިބުނު ބޮޑު ނިކަމެތި ކަމެކެވެ. ބޮޑު ލަދެކެވެ.


Anti Corruption Board - http://acb.gov.mv/index.aspx?PageId=14&ButtonOrder=001.002.006

މަރުޙަބާ


އެންޓި ފާފު އަށް އަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ވެރިވަމެވެ.. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލެއްވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މެއިލް ކޮއްލަވާ. antifaafu@gmail.com

Google